Obowiązki właściciela i najemcy nieruchomości

nieruchomości

nieruchomościWynajem mieszkań w Polsce jest bardzo popularny. Warto wiedzieć, że zarówno po stronie wynajmującego i najemcy konieczne jest przestrzeganie praw i obowiązków, które określa szczegółowo ustawa o ochronie praw lokatorów i kodeks cywilny.
Obowiązki wynajmującego dotyczą głównie stanu technicznego lokalu, zapewnienie działania instalacji, urządzeń (w szczególności umożliwiających najemcy korzystanie z wody, energii, ciepła i innych stanowiących wyposażenie lokalu). Najemca z kolei ma obowiązek regulowania w terminie czynszu i używania lokalu zgodnie z przeznaczeniem, dbania o czystość i techniczny stan lokalu, przestrzegania obowiązujących regulaminów.

Oczywiście poza obowiązkami stronom przysługują i prawa.

Jako wynajmujący mamy prawo do pobrania kaucji. Od jej uregulowania zależne może być podpisanie umowy. Kaucja ma zabezpieczyć wynajmującego przed ewentualnymi stratami, zniszczeniami czy długami czynszowymi itd. jakich sprawcą może być najemca. Oczywiście kaucja ustalana jest indywidualnie, ale nie może być wyższa niż 12-krotność czynszu za dany lokal. Prawem wynajmującego jest także zastaw. Stosowany rzadziej, aczkolwiek dopuszczalny. Polega on na ustanowieniu zastawu na rzeczach ruchomych najemcy, wniesionych do wynajmowanego lokalu. Podobnie jak kaucja ma zabezpieczyć on ewentualne zobowiązania czynszowe i eksploatacyjne. Zastaw może rozciągać się także na ruchomości osób wspólnie zamieszkujących z głównym najemcą.

Kolejnym prawem wynajmującego jest możliwość podniesienia czynszu w trakcie trwania umowy. Okres wypowiedzenia umowy musi być w tym przypadku zachowany, a nowy czynsz uwzględniony w nowej umowie.

Często zdarza się, że najemca na własny koszt dokonuje zmian w mieszkaniu. Wszelkie modyfikacje wynajmujący może zostawić po rozwiązaniu umowy w lokalu, albo doprowadzić do przywrócenia stanu poprzedniego. Te kwestie muszą być zatwierdzane przez obie strony umowy.

Jaki prawa ma najemca?

Katalog takich praw jest równie szeroki. Niewątpliwie ma on prawo do przestrzegania terminu naprawy uszkodzeń, co do których obowiązek naprawy ma wynajmujący. Po upływie terminu najemca może takich napraw dokonać na koszt wynajmującego we własnym zakresie, zwykle odliczając kwotę za naprawę od odstępnego/czynszu. W przypadku znaczących wad lokalu, które ujrzą światło dzienne po podpisaniu umowy najemca może żądać albo obniżenia czynszu, albo wypowiedzieć umowę. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy wada ogranicza możliwość korzystania z np. instalacji różnego przeznaczenia. Na czas naprawy można zażądać obniżenia opłaty na rzecz wynajmującego. Jeśli wady te były ukryte przez właściciela nieruchomości i uniemożliwiają korzystanie, zgodnie z przeznaczeniem, z tych funkcjonalności to umowa może być wypowiedziana bez zachowania terminu wypowiedzenia. Sytuacja nie dotyczy wad, o których w chwili podpisania umowy najemca wiedział.

Każda umowa wynajmu powinna zawierać precyzyjnie określone prawa i obowiązki stron związane z użytkowaniem lokalu, czy to mieszkalnego, czy usługowego. W zależności od takich regulacji zakres odpowiedzialności stron może być różny. Warto pamiętać, że aby w pełni zabezpieczyć swoje prawa, należy dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem , zaproponować ewentualne poprawki tak, by i wynajmujący i najemca mogli mieć pewność, że ich współpraca będzie układała się bez zastrzeżeń.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *